Szentlélek templom, Győr


Menü


Közlemények
Egyházközségi hozzájárulás
2022.12.01.

Kérjük a kedves híveket, hogy az egyházközségi hozzájárulás befizetésével segítsék templomunk fenntartását!

Részletek>>


Facebook
2022.12.01.

25 éves jubileum riport
2012.10.10.

A Revita televízió CREDO című vallási műsorában egy riport készült Ferenc atyával, amelyet az alábbiakban tekinthetünk meg.

 

Riport>>


Hitoktatás
2012.09.15.

Kialakultak a plébániai és a lakótelepi iskolák hitoktatási időpontjai. Kérjük a kedves híveket, hogy budítsák ismerőseiket, hogy ő maguk, illetve gyermekeik minél többen jelentkezzenek a felkínált időpontokra.

Részletek>>


Jubileumi video
2012.05.31.


Aktualitások

A Szentlélek-templom híveinek kérése

2024.06.02.

 

Őszentsége Ferenc pápa!

Őeminenciája Dr. Erdő Péter Bíboros Úr!

Őexcellenciája Michael Wallace Banach Nuncius, Memphisi Érsek Úr!

 

 „Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek”

(János 14;1-2)

 

A győri Szentlélek Egyházközség híveinek nevében fordulunk Önhöz jelen levelünkben.
Két évvel ezelőtt, 2022. májusában Benkovich Ferenc plébános-atya betöltötte a 75. életévét. Elérve a nyugdíjas kort, eleget téve az ilyenkor kötelező előírásoknak (jelezve a főpásztor felé, hogy lelkipásztori munkáját szeretné és tudná folytatni a Szentlélek-plébánián), hivatalosan is beadta az Egyházmegyei Hivatal felé a lemondását. A híveket akkor nagy megnyugvással töltötte el, hogy Püspök Úr megbízásából Ferenc atya plébániai kormányzóként tovább folytathatta szeretett plébániája vezetését. Bizalommal és reménységgel töltött el bennünket, hogy amikor 1987-ben, a templom felszentelésekor Dr. Paskai László bíboros érsek úr jelenlétében Dr. Pataky Kornél püspök úrtól Ferenc atya megkapta a Szentlélek-templom plébánosi beiktatását, az valóban egész életre szóló megbízatás lesz.


Tudomásunkra jutott, hogy Dr. Veres András Püspök Úr telefonos tájékoztatása alapján Benkovich Ferenc atyának augusztus elsejéig, kiköltözéssel egybekötve, kell elhagynia a Szentlélek-plébániát. A hír futótűzként terjedt el a hívek között…


Plébániánk Győr városának mintegy harmincezer fős lakótelepén található. Az 1970-től folyamatosan bővülő városrész lelki igényeit a meglévő plébániák nem tudták kielégíteni, így szükségessé vált egy új templom építése. Az 1980-as években Benkovich Ferenc, Dr. Pataky Kornél püspöksége alatt irodaigazgatóként szolgált Győr Egyházmegye Hivatalában. Munkálkodásával a kommunizmus alatt elvett káptalandombi épületek nagy részét vissza tudta juttatni az egyház részére. Ehhez személyes kapcsolatai mellett a jótevők nagylelkű adományait is felhasználta. Mindemellett felismerte, hogy idős paptestvérei részére nincs megfelelő otthon-ellátás, ezért kialakította a Papi Otthont. Létrehozta az Egyházmegyei Kincstárat és felújította a Könyvtárat.


1985. május 25-én kezdődött meg az új győri városrészben a Szentlélek Úristen dicsőségére szentelendő templom építése sok száz ember szorgalmas segítő munkájának köszönhetően. A templom felszentelésére 1987. június 6-án került sor. A templom építésére Szent II. János Pál pápa személyes áldását adta, ugyanúgy, ahogyan az ezt követően felépített Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontra és a Győrben, illetve Győrújbaráton található Szent Anna Idősek Otthonára is. Ezen épületek létrehozása és működtetése az oktatási, kulturális és vallási élet szempontjából is egyedülálló. Benkovich Ferenc atya tevékenyégét különböző rangokkal és kitűntetésekkel ismerték el: pápai prelátusi cím, Pro Urbe díj, A Magyar Köztársaság Érdemérem Tiszti Keresztje, Megyei Príma-díj, Pro Dioecesi Jaurinensi – Egyházmegyéért végzett munkáért díj, Szent László díj, valamint Győr Város Díszpolgára díj.


Az épületek téglák, de ő a lelkiséget is megteremtette és mind a mai napig aktívan működteti. Az elmúlt 37 év alatt templomunkban 4911 keresztelés, 5289 bérmálkozás, 1197 esküvő 8035 temetés történt. A templom indulásakor csak a hittanos foglalkozásokon heti szinten mintegy 1300 fő vett részt a plébánián.
1993-ban indult a ma 20.000 m2 hasznos alapterülettel és a hozzá tartozó udvarral rendelkező Apor-iskola, ahol jelenleg 200 óvodás és 1000 fő diák tanulhat egy helyen az általános iskolától az érettségiig. Az iskola rendelkezik egy 220 fő férőhelyes kollégiummal.


Az 1997 karácsonyán induló, szintén 20.000 m2 hasznos alapterületű Szent Anna Idősek Otthonában mára 470 idős testvérünk ápolása, lelki gondozása és a nagy útra való felkészítése folyik.
Ferenc atya 1972-ben elindította három ország (Szlovákia, Ausztria, Magyarország) horvát anyanyelvű hívei számára a horvát-zarándoklatot, 1998-ban pedig a cursillo-mozgalmat, amelyek mind a mai napig élnek.
Szolgálati évei alatt sem az iskolában, sem pedig a többi helyen nem maradt el szentmise. Munkájában folyamatos a lelki gondozás, a szolgálat, híveivel kiváló emberi kapcsolatot ápol. A horvát zarándoklat részvevői, a cursillo által a felvidéki magyarok, valamint burgenlandi tevékenysége révén az általa megszólított, egyházmegyén és határon túli hívek mellett a fiatalok és a sok ministráns is ragaszkodnak Ferenc atyához.


Aktív, lelkes papi munkáját, feladatát, így 77 évesen is maximálisan ellátja. Vannak plébániák, ahol 80 évesnél idősebb atyák is plébánosi szolgálatot látnak el, hiszen ezt indokolja a rendkívüli paphiány.
Ferenc atya az Apor-iskolában püspöki biztosként tevékenykedett 2022-ig: minden reggel szentmisét tartott (egyetlen egyszer sem maradt el a 28 év alatt), hétfőnként lelkigyakorlatokon, illetve a hét többi napján a hitoktatásban is részt vett. Minden ünnepi és családi rendezvényen ott volt. Nyomon követte a gyermekek hitéletét. A kényszerű, megköszönő szó nélküli méltatlan eltávolítása, amely 2022 augusztus végén került kihirdetésre, változást hozott az életében. Ezért merült fel sokakban a kérdés: mi lesz majd ezután, vajon az általa épített templomba is csak nagy ritkán hívják meg, vagy csak meghívásra mehet be, mint ahogyan azt az Apor-iskola intézményében is megélte/megéli?


Dr. Veres András Püspök Úr felé is megfogalmaztuk kérésünket, de Ferenc atyán keresztül elutasító választ kaptunk. Ennek következménye, hogy az egyházközség hívei, illetve az egyházmegyén belüli és kívüli hívek felháborodása fokozódik. Ezért gondoljuk, hogy a szinodalitás jegyében Önhöz fordulunk és reméljük a közbenjárását. Tudjuk, hogy mik az egyházi szokások, előírások, jogkörök, de úgy érezzük, hogy kérésünkkel nem tétlenkedhetünk.

 

Egyetlen egy célunk van: kérni, hogy a működő plébániai közösség megtartása és a hagyományok folytonosságának biztosítása érdekében Benkovich Ferenc atya a jelenlegi formában, plébániai kormányzóként kaphasson megbízatást, amíg egészsége engedi a szolgálatát.


Közbenjárását előre megköszönve:

 

Szentlélek templom hívei


Győr, 2024. május 30.

 

Az aláírások a postai úton megküldött levélben mellékelve.

 

 

30th May 2024


„Let not your hearts be troubled! Believe in God and believe in me." (John 14:1-2)

 

His Holiness Pope Francis,

His Eminence Dr. Cardinal Péter Erdő,
His Excellency Archbishop Michael Wallace Banach,

 

On behalf of the parishioners of the Holy Spirit Parish (Szentlélek Plébánia) of Győr, Hungary, we would like to address you in this letter.
Two years ago, in May 2022, parish priest Ferenc Benkovich turned 75 years old. Having reached the age of retirement, and in compliance with the mandatory requirements, he formally submitted his resignation to the Diocesan Office. He also indicated to the Bishop of Győr that he would like to, and can continue his pastoral work in the Holy Spirit Parish. The congregation was then greatly reassured that, on the Bishop's authority, Father Ferenc was able to continue to lead his beloved parish. We were filled with trust and hope, knowing that when in 1987, at the consecration of the church in the presence of Cardinal László Paskai, Bishop Dr. Kornél Pataky inaugurated Father Ferenc as the parish priest of the Holy Spirit Parish, it was indeed a lifelong mandate.


It has come to our attention that, based on a telephone notification from Bishop Dr. András Veres, Father Ferenc Benkovich must leave the Holy Spirit Parish by August 1, including vacating his residence. The news spread like wildfire among the congregation.


Our parish is located in the residential area of Győr with a population of about 30,000. In the 1970s the existing parishes were unable to meet the spiritual needs of the expanding district, necessitating the construction of a new church. In the 1980s, Ferenc Benkovich served as the Director of the Diocesan Office of Győr under Bishop Dr. Kornél Pataky. Through his efforts, many of the buildings on Chapter Hill (Káptalandomb), confiscated during the communist era, were returned to the church. In addition to his personal connections, he also utilized generous donations from benefactors. Recognizing the lack of proper care homes for elderly priests, he set up the Priests' Home. He also established the Diocesan Treasury and renovated the Library.


Construction of the new church in the new district of Győr, dedicated to the glory of the Holy Spirit, began on May 25, 1985, thanks to the diligent work of hundreds of people. The consecration of the church took place on June 6, 1987. Pope John Paul II personally blessed the construction of the church, as well as the subsequently built Apor Vilmos Catholic School (Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont) and St. Anne Retirement Home (Szent Anna Otthon) in Győr. These buildings and their operations are unique from educational, cultural, and religious perspectives.


Father Ferenc's activities have been recognized with various ranks and honors: Papal Prelate, Pro Urbe Award, Officer's Cross of the Order of Merit of the Republic of Hungary, County Prima Award, Pro Dioecesi Jaurinensi – award for work done for the Diocese, St. László Award, and Honorary Citizen of the City of Győr.
Buildings are just bricks, but he also created and continues to actively nurture the spirituality within them. Over the past 37 years, our church has seen 4911 baptisms, 5289 confirmations, 1197 weddings, and 8035 funerals. When the church started, 1300 people participated in weekly religious education lessons at the parish.


The Apor Vilmos Catholic School, which started in 1993, has a useful floor area of 20,000 m², it currently accommodates 200 kindergarteners and 1000 students, from elementary school to graduation. The school also has a dormitory with 220 beds.
The St. Anne Retirement Home, which started in Christmas 1997, also has a useful floor area of 20,000 m² and now cares for 470 elderly brothers and sisters, providing spiritual care and preparing them for the great journey.


In 1972, Father Ferenc launched a Croatian pilgrimage for Croatian-speaking worshippers from three countries (Slovakia, Austria, Hungary), and in 1998, introduced the Cursillo movement in the Diocese, both of which are still active today.
During his service, not a single Mass has been missed at the school or other locations. His work is marked by continuous spiritual care and service, maintaining excellent human relations with his parishioners. The participants of the Croatian pilgrimage (many from Austria), the cursillo attendees (many from Slovakia), as well as young people and many altar servers, are also devoted to Father Ferenc.


At the age of 77, he still performs his pastoral duties enthusiastically to the fullest. There are parishes where priests over the age of 80 are still actively serving, justified by the extraordinary shortage of priests.
Father Ferenc served as school pastor at Apor School until 2022. He celebrated Mass every morning (not missing a single one in 28 years), conducted spiritual retreats on Mondays, and held religious classes on other days. He attended every festive and family event, overseeing the faith life of the students.


His forced, unthankful and undeserved removal from the school, announced at the end of August 2022, brought a change in his life. The recent events have led many to ask, what will happen next, will he be invited to the church he built only on rare occasions, or will he be allowed to enter by invitation only, as he experienced in the school?


We also addressed our request to Bishop Dr. András Veres, but through Father Ferenc, we received a negative response. As a consequence, the resentment within and outside the Diocese is increasing.
This is why, in the spirit of synodality, we are turning to you, hoping for your intercession. We understand the ecclesiastical customs, regulations, and jurisdictions, but we feel that we cannot remain idle with our request.

 

Our sole purpose is to request that, in the interest of maintaining the thriving parish community and ensuring the continuity of traditions, Father Ferenc Benkovich may be given the opportunity to remain in active ministry in his current position, as long as his health allows him to serve.


Thank you in advance for your support.

 

In Christ, 

The parishioners of the Holy Spirit Parish of Győr

 

In the printed letter we are enclosing the supporting signatures of the parishioners.
 

 

Misék rendje

Hétköznap:  18.00 (csütörtökönként szentségimádással)

Szombat: 18.00 

 

Nyári időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 17:00; 19:00 

 

Téli időszámítás

 

Vasárnap: 7:00; 8:30; 10:30, 16:00; 18:00

 

 vetítő